План роботи педагога-організатора на 2020-2021 н.р.

ВСТУП

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави і нації. Мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя. Вихідними у вихованні є розвиток духовно-моральних якостей особистості, які допомагають реалізувати себе як індивідуальність, навчитися виробляти свою позицію в житті, пізнати і зрозуміти себе й оточуючих, здатність до самореалізації, самоствердження, самоорганізації. Вся робота педагога–організатора на 2020 – 2021 навчальний рік спрямована на реалізацію плану виховної роботи закладу, проблеми закладу, методичної теми та на вирішення наступних завдань:

· формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, правової свідомості;· створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їхніх батьків;· формування в дітей життєвих компетентностей для подальшої соціалізації їх в суспільстві;· формування позитивних людських цінностей.

У своїй роботі педагог - організатор керується основними нормативними державними документами в галузі освіти: Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; Указами Президента України «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти», від 17.04.02 №347/202 та «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.02 №258/2002рік; Постановами Кабінету міністрів України «Про програму Українська родина від 14.03.01 №243, «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства» від 15.09.99 №1697; Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти, затвердженої колегією Міністерства освіти і науки України від 28.02.96р.; Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344 про затвердження Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011р.- Національною програмою виховання «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України».

Велика увага приділялася впровадженню інноваційних виховних технологій. Протягом року питання співпраці педагога – організатора з дитячим колективом закладу, педагогами, соціально-психологічною службою та батьками вихованців розглядалася на засіданні педагогічної ради.

Пріоритетні напрямки виховної роботи педагога - організатора в школі:

1. Робота за основними виховними спрямуваннями:· «Я» (Розвиток особистості дитини, формування здорового способу життя);· «Я і родина» (Родинно - сімейне виховання );· « Я і школа»; « Я і соціум» (Морально-етичне виховання);· «Я і довкілля» (Екологічне виховання );· « Я і Батьківщина» (Громадянсько-патріотичне виховання); «Я і праця» (Трудове виховання ); «Я і мистецтво» (Естетичне виховання).

2. Співпраця із громадськими організаціями та позашкіллям

3. Робота учнівського самоврядування: Робота учнівської ради та її центрів

4. Гурткова робота.

І Діяльність дитячо-юнацької парламентської республіки «Альтаїр».

Метою та основними завданнями роботи педагога – організатора є всебічний розвиток вихованців, надання їм якнайбільше знань та життєвого досвіду, виховання почуття єдиної шкільної родини для підготовки до самостійного життя в соціумі. Навчити дітей жити в мирі і злагоді завдання складне і потребує багато зусиль. Для отримання позитивних результатів робота педагога-організатора спрямована на налагодження співпраці молодших та старших учнів. Цьому у великій мірі сприяє така сумісна діяльність, як колективні творчі справи. Під час підготовки та проведення таких справ діти вчаться спілкуватися, допомагати один одному переймати соціальний досвід , працювали в команді, створювати та підтримували дружню атмосферу партнерства. Важливим середовищем для розвитку, співпраці та налагодження дружніх відносин для учнів нашої школи є дитячо-юнацька парламентська республіка «Альтаїр». Діяльністю учнівського самоврядування охоплені учні 5 -11 класів. Участь в самоврядуванні підвищує соціальну активність учнів, дає змогу дітям проявити себе, навчає їх бути членами маленького соціуму під назвою «Школа». Учнівське самоврядування є також важливим та дієвим методом розкриття здібностей дітей та розвитку цих здібностей. Кожен учень має змогу знайти своє місце в колективі, розвиватися різносторонньо та гармонійно. Діти вчаться вірити у власні сили та долати свої комплекси.

Учнівське самоврядування згуртовує дітей шляхом вироблення високої організованості та дисциплінованості, створює організовану систему виховного впливу ровесників один на одного, дає відчуття того, що діти вже є членами суспільства і активними учасниками громадського життя, формує відповідальність за життя шкільного колективу, особисті вчинки та поведінку. В процесі виконання завдань діти знаходять собі однодумців, проявляють особистісні якості, якості лідерів, беруть на себе більшу від своїх однолітків відповідальність. Кінцевим результатом участі вихованців в учнівському самоврядуванні є вироблення досвіду соціальних відносин та адаптація до життя в суспільстві по закінченню учбового закладу. В нашій школі учнівське самоврядування є результатом педагогічної взаємодії вчителів та учнів. Дітям створюються умови для їхнього всебічного саморозвитку, але вони у будь-який час можуть звернутися за допомогою до дорослих. Така співпраця проходить на засадах гуманізму та толерантності. Учнівське самоврядування в нашій школі діє згідно із Статутом. Вищим органом учнівського самоврядування в закладі є загальні збори. Такі збори проводяться двічі на рік.

Очолювала учнівське самоврядування в 2019-2020 навчальному році учениця 8 класу Сухотська Катерина, заступником голови учнівського самоврядування була учениця 8 класу Воробей Аліна. До складу учнівського самоврядування входить учнівська рада, голови та члени центрів 5 – 11 класів.У школі діє п’ять центрів:

1. Центр здорового способу життя і спорту - голова Кекух Артем, учень10 класу. Учасники центру разом із педагогом-організатором пропагують здоровий спосіб життя, беруть активну участь в організації спортивних свят, спортивних змагань, квестів.

2. Центр культури і дозвілля - голова Прадал Олена, учениця 9 класу. Члени центру разом із педагогом-організатором забезпечують змістовний відпочинок під час проведення загальношкільних заходів, свят, вечорів відпочинку. Допомагають організовувати та проводити шкільні екскурсії, конкурси та розважальні заходи.

3. Прес-центр «Шкільний вісник», члени цього центру разом із педагогом-організатором займаються вивченням новин, які з’являються в закладі та позашкіллі, і доносять їх своїм товаришам. Центр забезпечує гласність в діяльності органів учнівського самоврядування, розвиває в дітей уміння збирати цікаві факти, обговорювати теми для створення та випуску шкільної газети «Шкільний вісник».

4. Центр роботи з молодшими школярами «Барвінчатко» - голова Чирва Валентина, учениця 8 класу. Члени центру пропагують шефську діяльність серед своїх однолітків та самі є активними шефами над молодшими школярами і людьми похилого віку. Члени центру допомагають молодшим школярам у підготовці до свят, в організації розваг під час шкільних перерв, надають шефську допомогу людям похилого віку.

5. Центр дисципліни та порядку - голова Самофал Карина, учениця 9 класу. Членами центру є старости 5-11 класів, які разом із педагогом-організатором слідкують за підготовкою учнів до уроків та відвідуванням учнями школи, контролюють дотримання дисципліни та порядку учнями у школі під час уроків, а також у позаурочний час. Беруть участь в організації чергування учнів по школі. Проводять рейди-перевірки дотримання чистоти в класах, на шкільному подвір’ї.

ІІ. Робота за основними виховними спрямуваннями.

Створення виховного простору в нашій школі включає в себе реалізацію комплексного підходу до розвитку дітей, який включає в себе формування їх інтелектуальної , емоційної та вольової сфер; диференціацію та максимальну індивідуалізацію корекційно-виховного процесу; спрямування корекційно – виховного процесу на активізацію внутрішньої діяльності школярів щодо адекватного сприймання навколишнього світу і власного «Я» стосовно створення оптимальної системи стосунків і спілкування з оточуючими та стосовно адаптивності власної поведінки; виховання учнів на засадах гуманізму, людяності, визнання цінності людської особистості; розкриття внутрішнього світу дітей сприяння розвитку та реалізації її здібностей, фізичних і моральних якостей у дітей. Саме цьому сприяє робота педагога – організатора за основними виховними спрямуваннями.

«Я і Батьківщина» - національно - патріотичне та громадянське виховання.

Це виховне спрямування є пріоритетним напрямком у виховній роботі школи та роботі педагога – організатора. Формування національної свідомості та патріотизму є однією із найважливіших проблем сучасного суспільства. Мета національно-патріотичного виховання - це формування у молодого покоління патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних та історичних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків. Складовою патріотичного виховання є формування в дітей та молоді любові до рідної країни, рідного краю, шанобливого ставлення до традицій та звичаїв свого народу. Для кращої організації виховної роботи із спрямування «Я і Батьківщина» складений план роботи по формуванню в учнів ціннісного ставлення до суспільства і держави. План роботи включає в себе проведення загальношкільних лінійок, роботу учнівського самоврядування, організацію екскурсій по рідному краю, виховні справи, загальношкільні заходи, відзначення державних дат та святкування народних свят, співпрацю із бібліотечним працівником та соціально-психологічною службою школи. При плануванні було враховано основні положення Концепції національно-патріотичного виховання, укази Президента України про відзначення святкових та пам’ятних державних ювілейних дат.

«Я і праця» - трудове виховання

Трудове виховання - це один з важливих видів виховання учнів нашої школи, адже трудове виховання передбачає самообслуговування, працю в природі. Для організації цього виховного спрямування складений план роботи по формуванню в учнів ціннісного ставлення до праці, що включає в себе колективні творчі справи по прибиранню території школи, озеленення території школи та рідного міста Семенівки, підготовку класів до святкування Нового року, участь учнів в роботі в шкільному саду, виготовлення виробів для проведення шкільних та позашкільних виставок дитячої творчості. Кожному класу відведена частинка шкільної території для догляду за нею та прибирання. З середини квітня по середину травня та з вересня по жовтень в школі триває місячник трудового виховання, під час проведення якого, учні разом із дорослими, займаються озелененням шкільної території та висівають квіти на клумби. Важливою складовою трудового виховання в школі є профорієнтація. З метою кращої реалізації завдань профорієнтації в школі для учнів постійно організовуються та проводяться екскурсії на виробництва, зустрічі з представниками різних навчальних закладів.

«Я і родина» - родинно-сімейне виховання.

Співдружність школи і сім’ї – вимога сьогодення. Для успішного формування особистості дитини ця єдність необхідна. В своїй роботі із цього виховного спрямування педагог-організатор керується Концепцією сімейного виховання дітей і молоді в системі освіти України «Щаслива родина», яку розробив інститут інноваційних технологій. Ця концепція містить основні положення щодо підготовки молоді до щасливого подружнього життя та формування відповідального батьківства. Цінним методичним посібником в роботі із цього спрямування є виховні заходи. Разом із класоводами, вихователями та соціально психологічною службою педагог-організатор постійно працює над підвищенням рівня психолого-педагогічної обізнаності батьків, їх педагогічною культурою. Зміст нашої роботи з батьками базується на їх правах і обов’язках, визначених Законом України «Про загальну середню освіту». Ми враховуємо те, що дорога до школи починається із сім’ї.

Педагог-організатор приймає участь у проведенні консультацій та бесід для батьків дітей, залученні родин дітей до участі у шкільному житті. Для батьків проводяться екскурсії по школі під час яких вони знайомляться із умовами навчання та харчуванням своїх дітей. Батьки все більше і більше беруть участь у таких наших родинних святах: «Перший дзвоник», «Останній дзвоник», Випускний вечір, «Новий рік», День Святого Миколая, «8 Березня», День Матері. Усі ці свята із самого початку задумуються як родинні і до їхнього проведення, по мірі можливості, ми намагаємося залучити батьків наших вихованців. Хочеться відмітити те, що наші учні дуже люблять, коли їхні батьки є присутніми на загальношкільних заходах. Присутність батьків додає їм упевненості та гордості за себе. Про своїх батьків вони люблять розповідати, люблять виготовляти для них вироби своїми руками та малювати малюнки.

«Я і школа» та «Я і соціум» - морально-етичне виховання

Всі заняття, які проводяться в нашій школі педагогом-організатором з морально-етичного виховання, направлені на те, щоб діти вчилися жити в маленькому соціумі, вчилися уникати конфліктів та цінувати свою гідність і гідність інших, були доброчинними, добрими, вчилися ставитись з повагою до усіх, хто їх оточує в школі. Важливою формою роботи з учнями є залучення їх до участі в учнівському самоврядуванні. Під час співпраці один із одним та із дорослими діти вчаться жити в маленькому соціумі і набувають навиків для подальшого самостійного життя. Дієвою формою роботи з учнями є показ їм кіноматеріалів на морально-етичну тематику та ознайомлення їх із творами літератури, а також із публікаціями в періодичній пресі. Нові знання та вміння набувають учні під час годин спілкування на моральну тематику. Цікавими та повчальними для учнів закладу є загальношкільні лінійки, під час проведення яких учні вчаться відвертості та вміння поважати і цінувати думку своїх наставників та своїх однолітків. Надзвичайно вагому роль у морально-етичному вихованні відіграють практичні методи. Практика соціального служіння є однією із дієвих та ефективних форм. Під час виконання завдань практики соціального служіння дітям прищеплюються закони вселюдської моралі та доброти, діти вчаться робити добро усім, хто цього потребує, набувають кращих моральних якостей та навичок соціальної поведінки. В школі діє волонтерський загін «Добрики», що реалізовує завдання практики соціального служіння.

«Я і довкілля» - екологічне виховання

Учні школи залучаються до турботи про зимуючих птахів, виготовляють годівнички, шпаківні та синичники, приймають участь в озелененні класів, шкільного подвір’я, міста, працюють на своїх клумбах та на пришкільній території, беруть участь у прибиранні території шкільного подвір’я, активні учасники екологічних акцій та свят. Екологічні агітбригади проводять роботу з учнями школи щодо збереження природи.

«Я» - формування здорового способу життя

Здоров’я дітей відноситься до найважливіших показників, що характеризують економічне, соціальне, моральне благополуччя суспільства. Сучасна тенденція погіршення здоров’я дітей та підлітків, стимулює до пошуку нових шляхів покращення їхнього здоров’я .

Найбільш уразливими у відношенні формування здорового способу життя є діти з неблагонадійних сімей. Такі діти в основному мають погану спадковість та майже постійно перебувають у вузькому комунікаційному просторі. У таких дітей відсутній чи майже відсутній позитивний приклад сімейного виховання у формуванні ставлення до свого здоров’я, не сформовані уявлення про способи його збереження і зміцнення. Проблема формування здорового способу життя наших учнів постійно піднімається на загальношкільних лінійках дисципліни та порядку. Разом з вчителями фізичної культури педагог-організатор працює над покращенням рівня фізичної підготовки учнів школи через конкурси, змагання, квести, свята здоров’я, активні учасники конкурсу театрів арт – соціо, проводимо тижні здорового способу життя. Для старшокласників проводяться заходи, на які запрошується лікар-гінеколог, медична сестра, які розповідають про хвороби, проводять профілактичні бесіди про шкідливі звички та вплив їх на дитячий організм.

«Я і мистецтво» - естетичне виховання

Естетичне виховання є важливим аспектом у виховній роботі закладу. Учні закладу знайомляться із світом прекрасного, вчаться створювати прекрасне своїми руками в своєму житті. Учні закладу є активними учасниками конкурсів пісні, виставок декоративно-ужиткового мистецтва, конкурсів малюнків, поробок.

Превентивне виховання.

Правопорушення серед дітей та підлітків є однією із складових проблем сучасної школи. Питання роботи з профілактики правопорушень та злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності розглядаються на нарадах педагогічних шкільних радах, батьківських зборах методичних об’єднаннях.

Декілька років поспіль наша школа веде активну співпрацю із громадськими та правоохоронними організаціями. Представники цих організацій проводять у школі заходи одноразового виховного впливу, заходи по попередженню правопорушень серед неповнолітніх, заходи по забезпеченню законних інтересів неповнолітніх та захисту їх прав. Разом із представниками служби в справах дітей, класні керівники проводять обстеження житлово-побутових умов учнів. Роботі з профілактики та попередженню правопорушень і злочинності приділяється багато уваги на загальношкільних щотижневих лінійках дисципліни і порядку. Завдання та діяльність Ради профілактики правопорушень - це моніторинг стану роботи з профілактики шкідливих звичок в закладі і розгляд персональних справ учнів-порушників порядку, контроль за поведінкою підлітків, які стоять на обліку, виявлення важковиховуваних підлітків та батьків, що ігнорують свої обов’язки по вихованню дітей, залучення дітей, які схильні до правопорушень до гурткової роботи.

Організація роботи з батьками.

Запорукою успішної виховної роботи є співпраця з батьками . Саме сім'я значною мірою впливає на процес розвитку особистості дитини. Тому важливе і відповідальне завдання вчителя та вихователя – зробити батьків активними учасниками виховного процесу. Це сприяє створенню атмосфери співпраці. З батьками працюємо за напрямками: обстеження житлово-побутових умов проживання учнів, педагогічна просвіта батьків, участь батьків у життєдіяльності шкільного колективу, індивідуальна робота з батьками, інформування батьків про хід, результати навчання, виховання та розвиток учнів. Двічі на рік проводяться загальношкільні батьківські збори.

ІІІ. Організаційна робота в дитячому колективі школи

№ з /п Зміст роботи Дата
1. Зробити аналіз соціального стану учнівського колективу До 15.09
2. Провести роботу по залученню до дитячих об’єднань «Барвіночки», «Альтаїр», волонтерського загону «Добрики» До 18.09
3. Враховуючи карантинні вимоги у зв’язку з СОVID-19, розробляти сценарії заходів та творчі справи для кожного класу окремо. Протягом року
4. Надавати допомогу класним керівникам в організації заходів. Протягом року
5. Надати допомогу класним керівникам у виборах активу класу. До 15.09
6. Організація роботи із загальношкільним самоврядуванням: · Вибори учнівської ради, розподіл обов’язків, · Надати допомогу при складанні плану роботи учнівської ради «Альтаїр», · Допомогти головам центрів у складанні планів роботи та проведенні засідань Вересень, січень
7. Затвердити режим роботи учнівської ради на 2020-21 навчальний рік. Вересень
8. Вибрати делегатів на засідання РРС від учнівської ради, вчити працювати їх онлайн. Вересень, щоквартально
9. За необхідності продовжити працювати онлайн з лідерами учнівського самоврядування, підключити всіх голів 5-10 класів до цієї роботи При посиленні карантину

ІV. План роботи

ІV. План роботи

№ п\п Зміст роботи Дата Відповідальні Примітка
1. 2. 3. 4. 5. . 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 1 вересня – День знань. Організувати фотозону « 1вересня. День знань» на свіжому повітрі для учнів та батьків. Участь у заходах до Дня визволення Семенівщини від нацистських загарбників. Підготувати відео привітання з учнівською радою до Дня міста. Всесвітній День миру. Виготовлення голуба миру з учнями 5-6 класів. Привітання для вчителів від кожного класу до Дня працівників освіти. Проведення профілактичного заходу антибулінг в 1- 6 класах. Година спілкування «Герої живуть серед нас» (для 7-х класів) до Дня захисника України. До Дня українського козацтва: - Вікторина для учнів 5-8 класів Операція «Чисто двір» Допомога зимуючим птахам – екологічна операція «Погодуй пташок узимку» Проведення флеш мобу до Дня української писемності «Ми ніколи не зречемося рідної мови…» Урок толерантності для учнів 6 класу «Я не такий , як всі, бо всі ми різні». Конкурсно-ігрова програма «Про права пам’ятай, та про обов’язки не забувай» для 8 класу Конкурс малюнків для учнів 1-9 класів до Дня гідності та свободи «Україна понад усе!» Екскурсія у шкільну світлицю для учнів 5 класу « Хлібе насущний, будь з нами завжди». Акція «Запали свічку» до Дня вшанування жертв голодомору Зустріч з учнями 10, 11 класу на тему «Про межі багатоликої любові» Тиждень здоров’я «Твоє здоров’я у твоїх руках» для учнів 1-11 класів (За окремим планом) Екскурсія до шкільного музею до Дня Збройних сил України «Вони захищали Україну» для учнів 9класу. Свято для 1-4 кл. «У чарівній торбинці Миколай несе гостинці» Новорічні ранки і вечори для 1-4 класів, для учнів 5-11 класів. До Дня Соборності України Провести конкурс малюнків «Я люблю Україну свою…» для учнів 1-7 класів. Виставка виробів із снігу «Майстерня пані зими» Перегляд відеофільму «Бій під Крутами» з учнями 8 класу. Перегляд відеоматеріалів до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні для учнів 10 класу. «Літературна сторінка. Читання віршів Т.Шевченка» для 1-8 класів Участь у виставці декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби рідний край» Надати допомогу вчителям 1-4 класів у проведенні родинного свята до 8 Березня, а учням – у виготовленні подарунків. Участь у відкритому міському конкурсі «За нашу свободу» онлайн. Тренінг «Бережи свою планету» для учнів 8,9 класів. Захід для учнів 7 кл. «Уроки Чорнобиля» Надання допомоги класоводам у проведенні свята матері. Конкурс малюнка « Моя матуся найкраща у світі» Свято дитинства. Свято останнього дзвоника 01.09 18.09 21.09 02.10 З 05.10по 09.10 14.10 жовтень з жовтня по березень 09.11 листопад листопад 20.11 27.11 Листопад З 01.12 06.12 грудень грудень січень січень 29.01. 20 20.02.20р березень березень березень квітень квітень Травень Червень Червень Пед-орг, ЗДВР пед.-орг., уч. рада пед.-орг. Пед-орг, уч.рада Пед. - орг. Пед.орг Кл.кер. учн. самоврядування класів. Пед.-орг., вихов ГПД, центр «Барвінчатко» Пед.-орг, центр культури та дозвілля уч. Ради Пед.орг. Пед.орг. Пед.-орг., центр культ і дозв. Пед-орг Пед.-орг. Пед-орг, уч. Рада, Пед.-орг, центр культури і дозвілля уч. Ради Пед.орг., класов., центр культ. і дозв. Пед.орг., кл. кер., учні Пед-орг, класоводи Пед.-орг., вихов. ГПД Пед-орг., уч. Рада Пед.-орг, уч.рада Пед-орг, учн. рада Пед-орг, вчит труд навч., кл. кер. Пед.орг Пед-орг, кл.кер., Вчит мови і літ, образотв. мист. Пед.-орг. Пед.-орг. Пед-орг Пед.-орг, класні керівники

Роль учнівського самоврядування в організації

громадянського виховання

Розглянемо відповідь на це питання з двох позицій – підлітка і педагога з урахуванням соціально-психологічних особливостей розвитку дитини.

З погляду вікових психологічних особливостей для підліткового віку характерна підвищена сприйнятливість до соціальних явищ; для нього необхідне визнання, повинна бути наявність мотивації на взаємодію в групі; дитина готова до змін, відчуває потребу в своїх досягненнях і своєму самовизначенні.

З погляду педагогів, участь у шкільному самоврядуванні або в діяльності громадської організації сприяє формуванню громадянської позиції і ціннісного відношення до себе й інших; дозволяє учням підвищити соціальну компетенцію; розвивати соціальні навички поведінки і установок на самостійне ухвалення рішення соціальних проблемних ситуацій.

З педагогіки ми знаємо, що в умовах спільної діяльності поведінка людини стає пліднішою, ніж в умовах індивідуальної поведінки. У підлітків виникає бажання діяти відповідно до тих очікувань, які вони мають по відношенню один до одного, що згодом виявляється в їх поведінці. На поведінку підлітків впливають також вимоги соціального середовища у вигляді обов'язків, традицій, правил поведінки і моральних норм.

Важливість і необхідність створення ефективного шкільного самоврядування для педагогів зрозуміла. Але точка зору дорослих наставників може не співпадати з точкою зору дітей і їх батьків на проблему шкільного самоврядування.

Учні усвідомлюють необхідність створення шкільного самоврядування, розуміють, що участь в ньому дозволить:

– забезпечити реалізацію права на свободу думок, свободу слова, рівноправ'я, самоствердження;

– розвивати почуття відповідальності за себе, колектив, школу;– змінити устрій життя школи і взаємовідношення між учнями і педагогами для створення духу співробітництва, взаємодопомоги і взаєморозуміння;

– організовувати своє дозвілля .

Для розвитку самоврядування підлітки пропонують розділити учнів по ланках і поширювати ідеї шкільного самоврядування. У цій роботі учні повинні стати реформаторами, вчителі – помічниками і сполучною ланкою, адміністрація – координатором і спонсором. Відносини між вчителями і учнями повинні будуватися на взаємоповазі, взаєморозумінні і взаємодопомозі.

Діти вважають, що для ефективної роботи необхідний лідер, який повинен бути розумною особою, що володіє організаторськими і ораторськими здібностями, відповідальністю, доброзичливістю, відчуттям гумору.

Учні відзначають, що шкільне самоврядування повинно об'єднати всі вікові групи через спільну діяльність: організацію масових заходів і роботу, направлену на впорядкування школи.

Учні говорять про те, що для них важливо:

– які в ньому існують правила: формальні чи неформальні;

– чи є в школі дитяче об'єднання, громадська організація;

– який рівень ієрархії і дисципліни, як в об'єднанні, так і у всій школі;

– чи можуть вони брати участь в управлінні або самоврядуванні школою;

– чи можуть учні ухвалювати рішення, якщо так, то з яких питань;

– чи можливий процес спільної діяльності між адміністрацією, педагогами і учнями;

– яка роль педагога в дитячому об'єднанні, в шкільному самоврядуванні.

Тільки через свою громадську організацію діти можуть донести свою думку про шкільне життя до адміністрації, брати участь у процесі зміни шкільного клімату. Спілкування адміністрації з виборними представниками організації учнів дозволяє обговорити спірні питання, що виникають в процесі взаємодії, у тому числі й питання, що стосуються дотримання прав і законних інтересів дітей. Громадська організація учнів є найбільш ефективною формою, за допомогою якої здійснюється плідна співпраця всіх учасників освітнього процесу.

Становлення громадянина відбувається з дитинства. Саме в цей період дитина отримує засади майбутньої свідомості, характеру поведінки, паростки українця. З дорослішанням дитина вбирає в міру свого розуміння те, чим живе сім’я, родина, народ України, поступово формується як член суспільства, громадянин.

В.О. Сухомлинський вважав, що слід прагнути аби вихованці бачили світ навколо себе та самих себе очима громадянина. А тому саме учнівське самоврядування відіграє важливу роль у вихованні такого громадянина, патріота, людини, яка в майбутньому працюватиме на благо своєї країни і не зрадить її у важкий час.

Кiлькiсть переглядiв: 517

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.