Шановні користувачі!

Інформаційний список нових надходжень літератури до книжкового фонду шкільної бібліотеки Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 адресований широкому загалу користувачів.

Книги розташовані за розділами галузей знань. Всередині розділів за алфавітом авторів або назв.

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ.

1. 63.3 Павленко С.О. Опозиція на Чернігівщині: 1944-1990 рр.

П 12 [Текст] / С.О. Павленко; Чернігівське обласне

об’єднання товариства «Просвіта». – Чернігів:

Чернігівське обласне управління по пресі, 1995. – 68 с.

2. 63.3 (4Укр) Грушевський М.С. Т.4 Кн. ІІ. Твори у 50 т. [Текст] /

Г 91 упоряд. С. Панькова; ред. кл. П. Сохань, І. Гирич; голов.

ред. П. Сохань. – 2013. – 576с.

3. 63.3 Історія України [Текст]: короткий огляд. – Тернопіль:

І 90 «Збруч», «Тарнекс», 1991. – 64 с.

4. 63.3 (4Укр) Панасенко Т.М. Леся Українка [Текст] / Т.М. Панасенко.

П 16 - Харків: Фоліо, 2013. - 123с.

5. 63.3 (4 Укр)4 Історичні постаті України [Текст]: іст. нариси / упоряд.

І 90 О.В. Болдирєв. – Одеса: Маяк, 1993. – 384 с.

6. 63.3 (4 Укр) Панасенко Т.М. Іван Франко [Текст] / Т.М. Панасенко. -

П 16 Харків: Фоліо, 2013. – 122 с.

7. 63.3 (4 Укр) Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода [Текст] / Л.В. Ушкалов. -

У 95 Харків: Фоліо, 2013. – 123 с.

8. 63.3 (4 Укр) Загребельний М.П. Павло Загребельний [Текст] / М.П.

З 14 Загребельний; худож.-оформлювач О.М. Іванова. – Харків:

Фоліо, 2013. – 121 с.

9. 63.3(4Укр-4Чер-2) Маркевич М.А. Історичний та статистичний опис

М 27 Чернігова [Текст] / М.А. Маркевич; переклад з

російської, вступна стаття та примітки О. Коваленка. –

Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2010. – 136 с.

10. 63.3(4Укр-4Чер) Русов О.О. Щоденники та спогади [Текст] / О.О. Русов.

– Чернігів: Десна Поліграф, 2011. – 320 с.

11. 63.3(4Укр-4 Чер-2)624 Спалені села і селища Чернігівщини в 1941-

С 71 1943 роках [Текст]: злочин проти цивільного

населення: збірник документів і матеріалів

/ упоряд. С.В. Бутко, О.В. Лисенко;

відп. ред. Р.І. Пилявець. – Чернігів: Десна

Поліграф, 2013. – 224 с.

12. 63.3 (4 Укр-4 Чер)46 Горобець С. М. Чернігівщина козацька. Ройська

Г 70 сотня [Текст]: історія створення, населені пункти,

сотенна старшина / С.М. Горобець, І. М.

Ситий. – Чернігів: Десна Поліграф, 2012. – 168 с.

13. 63. 3 (4 Укр- 2) Пилип’юк В. Володар кам’яного персня [Текст] /

П 32 Василь Пилип’юк, Роман Лубківський. – Львів:

«Світло й Тінь», 2012. – 152 с.

14. 63.3 ( 4 Укр) -8 Черниш Н.І. Академік Микола Бажан. Редактор.

Ч 49 Видавець. Енциклопедист [Текст] / Н.І. Черниш. –

К.: Видавництво «Українська енциклопедія» імені

М.П. Бажана, 2012. – 320 с.

15. 63 / 2 (45) Князі Радзивіли [Текст] / упор. В. Александрович та ін.;

К 54 відп. ред.. Ю.В. Ференцева; пер. В. Журби та ін. К.:

Балтія-Друк, 2012. – 272 с.

16. 63. 3 (4 Іта) Мак’явеллі Н. Флорентійські хронічки. Державець [Текст]

М 17 / Н. Мак’явеллі; пер. з іт. А. Перепаді. – Харків: ТОВ

«Будинок друку», 2013. – 472 с.

17. 63.3 (4 Укр) Іваницька Д. Дітям про Україну [Текст] / Д. Івницька. –

І 233 Львів: Апріорі, 2012. – 56 с.: іл. ( Серія «Апріорі-дітям»).

ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА.

18. 65. 046.2 (4) Вдовенко С.М. Транскордонне співробітництво:

єврорегіон «Дніпро» [Текст]: науково-практичне видання

С.М. Вдовенко, Ю.С. Вдовенко, О.В. Рогова. – Чернігів:

Десна Поліграф, 2012. – 248 с.

19. 66.3 (4 Укр) Шаповал Ю.І. Петро Шелест [Текст] / Ю.І. Шаповал. –

Ш 24 Харків: Фоліо, 2013. – 127 с.

ВІЙСЬКОВА СПРАВА. ВІЙСЬКОВА НАУКА.

20. 68.4 (4 УКР) 9 я 721 Воронцова Т.В. Захисти себе від ВІЛ: тренінги

В 75 життєвих навичок [Текст] : посібник для учнів

старшого підліткового та юнацького віку Т.В.

Воронцова, В.С. Пономаренко. – К.: Освіта, 2013. –

168 с.

21. 68. 4 (4 Укр) 9 я 721 Воронцова Т.В. Захисти себе від ВІЛ [Текст]:

В 75 методичний посібник для педагога-тренера / Т.В.

Воронцова, В.С. Пономаренко. – К.: ТОВ «ЕД-ВОРЛД

ТРЕЙД», 2013. – 208 с.

22. 68.49 (4 Укр) Доля обрала нас [Текст] / упоряд. С.М. Бабаков. – К.:

Д 65 Прес-Кіт, 2012. – 400 с.

23. 68.53 г (4Укр- 4Чер)д Галутва И.Г. Украинский Магеллан – Юрий

Г 16 Федорович Лисянский [Текст] / И.Г. Галутва. –

Чернигов: Десна Полиграф, 2013. – 32 с.

ОСВІТА. СПОРТ

24. 74.04 я Практичні рекомендації з питань реалізації політики

Б 48 щодо ВІЛ-інфекції в системі освіти України [Текст]:

інформ.-метод. посіб. / автори-упоряд. О.В. Єресько, С.С.

Фіцайло, О.Г. Єщенко [та ін.]. – К.: Освіта, 2013. – 54 с.

25. 74. 200.5 Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних

П 61 дітей у системі шкільної та дошкільної освіти [Текст]:

посібник для проведення тренінгу для слухачів курсів

підвищення кваліфікації вчителів усіх педагогічних

спеціальностей та вихователів дитячих садків / А.М. Бойко

та ін. - 2-ге вид., перероб. та допов. – К. 2013. – 120 с.

26. 75.4(0)90+75.3(4Укр) Бубка С.Н. Олімпійське сузір’я України [Текст]:

Б 90 атлети / С.Н. Бубка, М.М. Булатова. – 3-е видання.

– К.: Олімп. л.-ра, 2013. – 166 с.

27. 75.4 (4 Укр) Крижанівська М.А. Дітям про футбол [Текст] /

К 82 М.А. Крижанівська. – Львів: Апріорі, 2012. 48 с.:іл. (Серія «Апріорі-дітям»).


МОВОЗНАСТВО. ФОЛЬКЛОРИСТИКА.

28. 81.2 Укр-93 Добридень, школярику! [Текст]: хрестоматія для

Д 55 позаклас. та сімейного читання [Текст] / упорд. В.О.

Мартиненко. – 2-ге вид. – К.: Інтерпрес ЛТД, 1998. –

352 с.: іл

29. 81.411.4-316 Павленко С.О. Мікротопоніми Чернігово-Сіверщини

П 12 [Текст] / С.О. Павленко. – Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна»,

2013. – 600 с.

30. 82 Попова О.А. Кращі прислів’я та приказки українського

П 58 народу [Текст] / О.А. Попова. – Донецьк: ТОВ ТОВ

«ВКФ «БАО», 2009. – 416 с.: іл.

31. 82.3 (0) Кун М.А. Легенди і міфи Стародавньої Греції [Текст] /

К 91 М.А. Кун; пер. з рос. та передм. Ю.І. Іванченка. – К.:

Школа, 2006. – 218 с.: іл.

32. 82.8 Марійка і ведмідь [Текст]: народні казки. – Харків:

М 25 Аргумент Принт, 2009. – 64 с.: іл.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО.

33. 83.3 ( 4 Укр) Симоненко Р.Г. Тарас Шевченко та його доба [Текст]: док.-

С 37 хрестом. висвітлення життя й діяльності видат. сина

України та найближ. у часі спадкоємців і продовжувачів

його спарви І.Я. Франка, Лесі Українки, М.П.

Драгоманова / Р.Г. Симоненко, В.А. Берестенко;

худож.-офрмлювач О.М. Іванова; у з т. Т.1. – Харків:

Фоліо, 2013. – 495 с.: іл.

34. 83.3 ( 4 Укр) Симоненко Р.Г. Тарас Шевченко та його доба [Текст]: док.-

С 37 хрестом. висвітлення життя й діяльності видат. сина

України та найближ. у часі спадкоємців і продовжувачів

його справи І.Я. Франка, Лесі Українки, М.П.

Драгоманова / Р.Г. Симоненко, В.А. Берестенко;

худож.-оформлювач О.М. Іванова; у 3 т. Т.2. – Харків:

Фоліо, 2013. – 495 с.: іл.

35. 83.3 (4 Укр) Симоненко Р.Г. Тарас Шевченко та його доба [Текст]: док.-

С 37 хрестом. висвітлення життя й діяльності видат. сина

України та найближ. у часі спадкоємців і продовжувачів

його справи І.Я. Франка, Лесі Українки, М.П.

Драгоманова / Р.Г. Симоненко, В.А. Берестенко;

худож.-оформлювач О.М. Іванова; у 3 т. Т.3. – Харків:

Фоліо, 2013. –527с.: іл.

36. 83.34 / 38 Дай мені долоньку [Текст]: читанка: лічилки, абетки, казки,

Д 12 оповідання. – Харків: ТОВ «Septima», 2006. – 256 с.:

іл.

37. 83.34 Брати Грімм Казки [Текст] / Брати Грім. – Харків: ТОВ

Г 84 «Septima», 2010. 256 с.: іл.

МИСТЕЦТВО. РЕЛІГІЯ. ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ.

38. 85. 143 Франчук В. Сад любові [Текст]: живопис, графіка /

Ф 84 Валерій Франчук. – К.: ІРІДІУМ, 2012. – 212 с.: іл.

39. 85. 314 (4 Укр) 6-8 Муравський П. Чистота співу – чистота життя [Текст] /

М 91 Павло Муравський; упор. О. Шокало. – К.: ВЦ

«Просвіта», 2012. – 832 с. (Бібл.-ка Шевченківського

комітету).

40. 86.2 Кукушкин Л.С. Украинская православная

К 89 энциклопедия [Текст] / Л.С. Кукушкин; в 3 ч. –

Харьков: Фолио, 2013. – 893 с.: ил.

41. 88.8Я 7+ 55.148Я7 Воронцова Т.В. Формування здорового способу життя

В 75 та профілактика ВІЛ / СНІДу [Текст]: програма

навчального курсу для учнівської молоді старшого

підліткового та юнацького віку / Т.В. Воронцова, В.М.

Оржеховська, В.С. Пономаренко. – К.: Освіта, 2013. –

12 с.

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ. ЖУРНАЛИ.

42. 92 Навчальні заклади Чернігівщини [Текст]: довідник. – Чернігів,

Н 15 2013. – 18 с.

43. 92. я 2 Чудеса світу [Текст]. – Харків: «Промінь», 2004. – 80 с.: іл.

44. 95 Літературний Чернігів: журнал [Текст] / голов. Редактор М.

Л 64 Ткач. – Чернігів, 2013. - №2 (62). – с.200

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ТВОРИ.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

45. 84 (4Укр-4ЗАК)6-3 Мідянка П. Ільмовий листочок [Текст]: поезії, есе /

М 57 Петро Мідянка. – Ужгород: Карпати, 2012. – 256 с.

46. 84 (4 Укр) Даниленко В. Тіні в маєтку Тарновських [Текст]:

Д 18 повісті / Володимир Даниленко. – Львів: ЛА

«Піраміда», 2012. – 180 с.

47. 84 (О=Укр) Драч І.Ф. Вибрані твори у двох томах [ Текст] / І.Ф.

Д 72 Драч. – том 2. Переклади. К.: Укр. енциклопедія

імені М.П. Бажана, 2012. – 608 с.: портрет

48. 84 (О=Укр)-5 я Тичина П.Г. Вибрані твори у двох томах [Текст] /

Т 46 П.Г. Тичина. Т.2. Переклади. К.: Вид-во Укр.

енциклопедія імені М.П. бажана, 2012. – 608 с.

(Бібл.-ка Української літературної енциклопедії).

49. 84 (4 Укр) 6-5 Лубківський Р.М. Вибрані твори у двох томах [Текст]:

Л 82 вірші, поеми / Р.М. Лубківський. – том 1. – К.: Вид.-во

«Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 2012. –

608 с. ( Бібіл.-ка Української літературної енциклопедії).

50. 84 (4Укр) Куровський Д. Далекі музики[Текст]: поезії. Вибране.

К 93 – Чернігів: Десна Поліграф, 2012. – 256 с.

51. 84 (4 У) 6 Брик О.Г. У зашморзі часу [Текст]: роман / О.Г. Брик.

Б 87 – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 416 с.

52. 84 (4 Укр) Малик В.К. Чумацький шлях [Текст]: роман, оповідання

М 19 / В.К. Малик. – Харків: ТОВ «Бібколектор»,

2013. – 315 с.

53. 84.4 Укр-Рос Курков А.Ю. Бікфордів світ [Текст]: роман / А.Ю.

К 93 Курков; пер. з рос. В.С. Бойка; худож.-офрмлювач

О.М. Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – 378 с.

54. 84.4 Укр Старицкий М. Молодость Мазепы. Руина [Текст] / М.

С 77 Старицкий; пердм., упорядкув. и научная редакция Н.В.

Левчик. – К.: Укр. Центр духовн. культури, 1997. – 984 с.

55. 84(4 Укр=Укр) 6-5 Довгий О.П. З криниці слова [Текст]: поезії та

Д 58 переспіви / О.П. Довгий; ред. В.М. Сапон. – Чернігів:

РВК «Деснянська правда», 2005. – 208 с.

56. 84 Укр Ковалець Я. Росте тополя у Чернігові [Текст]: повісті,

К 56 нариси, вірші / Я. Ковалець. – Чернігів: Облполігра

видав, 1991. – 98 с.

57. 84.4 Укр 6 Іванчук Р. Орда [Текст]: іст. роман / Р. Іванчук. – К.:

Укр. центр духов. культури, 1994. – 192 с.

58. 84 (4Укр) 6 Крищенко В.Д. Не опускаючи очей…[Текст]: вибране /

К 85 В.Д. Крищенко. – К.: ТОВ «Юрид. фірма» «Кордон»,

2013. – 630 с.

59. 84 Укр Пичик Т. И.Жар души, и сердца боль… [Текст] / Т.И.

П 36 Пичик. – Семеновка. – 38 с.

60. 84 (4 Укр=Укр) 6 Толока [Текст]: збірник художніх творів письменників

Т 52 Чернігівщини / упорядники В. Сапон, М. Ткач. –

Чернігів: Десна Поліграф, 2012. – 200 с.

61. 84 я 7 Мудра скриня для дитини [Текст]: ранній вік / укл. Л.В.

М 11 Яковенко. – Харків: Дверная служба, 2011. – 160 с.

62. 84 (4 Укр) Терен В. Хлопчик з планети «Ч» та Вогняні пси [Текст]:

Т 35 повісті та оповідання / Віктор Терен; передм. М.

Славинського; худож. К. Лавро. – К.: Веселка, 2012. –

286 с.

63. 84 (4 Укр) 6 Есаулов О.Ю. Game over! [Текст] / О.Ю. Есаулов. –

Е 81 Харків: ТОВ «Бібколектор», 2013. – 140 с.

64. 84 Укр Іван-Царевич та Олена Прекрасна [Текст]. – Донецьк:

І 18 ПП «Астро». – 11 с.

65. 84 (4 Укр) 6-442 Виноградов О. Пригоди маленького мурашки Геші

В 49 [Текст]: казки для дошк. та мол. шк. віку / О.

Виноградов. – К.: АВІАЗ, 2013. – 56 с.: іл.

66. 84 (4 Укр) 6-442 Майданович Т.В. Охоронниця Слова [Текст]: казки і

М 14 казкові історії: для старшого дошк. і мол. шк. віку / Т.М.

Майданович; іл. І.Е. Гереги. – К.: Криниця, 2013. – 280

с.: іл.

67. 84 (4 Укр) Місяць Л. І мерзнуть лапки гусячі на шибці [Текст] /

М 65 Лесь Місяць; худож. Е.А. Главацька. – Львів: іт, 2013. –

64 с.: іл. (Серія «Молодий «Світ» України»).

68. 84 (4 Укр) Ковальчук В. Про фею Дорофею [Текст]: маленькі

К 563 оповідання / Вікторія Ковальчук; худож. В. Ковальчук. –

Львів: Апріорі, 2012. – 36 с.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

69. 84 (7 Спо) Мелвілл Г. Мобі Дік [Текст]: роман / Г. Мевілл; пер. з

М 47 анг. Д.О. Радієнко; передм. О.П. Горенко; прим. І.В.

Летунівської; худож.-іл. Л.Е. Чайка. – Харків: ТОВ

«Бібколектор», 2013. – 571 с.

70. 84.4 Фра Бомарше П.О. Севільський цирульник [Текст]: комедії /

Б 80 П.О. Бомарше. – Харків: Факт, 2013. – 293 с.

71. 84 (7 СПО) Лондон Д. Північна одіссея [Текст]: новели / Д. Лондон;

Л 76 передм. і прим. Н.Д. Білик. – Харків: ТОВ

«Бібколектор», 2013. – 410 с.

72. 84 (4 ФРА) Пруст М. Альбертина зникає. У пошуках утраченого

П 85 часу [Текст] / М. Пруст; пер. з фр. та примітки А.

Перепаді. – К.: Золоті ворота, 2013. – 254 с.

73. 84 (7 СПО) 6-44 Барнетт Ф. Маленький лорд Фаунтлерой [Текст] / Ф.

Б 25 Барнетт; іл. Я. Кенер-Вернер. – К.: АВІАЗ, 2013. – 80 с.:

іл.

74. 84 (4 АВТ) Бернгард Т. Холоднеча: роман; Старі майстри: комедія

Б 51 [Текст] / Т. Бернгард; передмова та комент. Т.І.

Гавриліва; худож.-оформлювач О.Д. Кононученко. –

Харків: Фоліо, 2013. – 474 с. (Б-ка світ. літ.-ри).

75. 84 (2 Рос-Рус) 6-4 Шишков В.Я. Угрюм-река [Текст]: роман / В. Шишков.

Ш 65 – М.: Эксмо, 2011. – 800с. (Русская класика).

Кiлькiсть переглядiв: 570

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.