2018 - 2019 навчальний рік

/Files/images/1d/герб.png

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕМЕНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ і-ііі СТУПЕНІВ №1

НАКАЗ

«25» березня 2019 року м.Семенівка №­­­______
Про моніторинг навчальних досягнень з математики 5-11 класів

Відповідно до річного плану роботи школи на 2018-2019 навчального року з 01.02 по 22.03.2019 року проводився моніторинг навчальних досягнень з математики у 5-11 класах.

У процесі вивчення адміністрацією рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з математики було відвідано ряд уроків у 5-11-х класах, перевірено стан ведення шкільної документації вчителями, учнівські зошити, проведені бесіди з учнями 5,10-х класів, моніторинг якості освіти проведені контрольні роботи за цей період.

У навчальному закладі викландають математику чотири педагоги:

- Лупан Оксана Михайлівна - вища кваліфікаційна категорія, педагогічний стаж 37 років, викладає у 7, 6-А класах.

- Шавоніна Тетяна Петрівна - вища кваліфікаційна категорія, педагогічний стаж 20 років, викладає у 5, 6-Б, 10, 11 класах.

- Сенько Ольга Василівна - вища кваліфікаційна категорія, педагогічний стаж 37 років, викладає у 8 класі.

- Хоменко Олександр Віталійович - перша кваліфікаційна категорія, педагогічний стаж 10 років, викладає у 9 класі.

Календарні плани вчителів складені з ура­хуванням методичних рекомендацій, у них пе­редбачені самостійні та контрольні роботи, ма­тематичний обсяг знань. Поурочні плани відоб­ражають роботу вчителів з виконання держав­них програм, індивідуальну та диференційова­ну роботу з учнями.

Аналіз відвіданих уроків показав, що вчителі обізнані з новими програмами, інструктивними листами Міністерства освіти і науки України про викладання математики, специфікою викладання та оцінювання навчальних досягнень учнів. Враховують основні принципи програми, а саме принцип комунікативної спрямованості, особистісну орієнтацію.

Відвідані уроки відповідають вимогам до структури уроків математики, вчителями витримуються основні етапи уроку. Педагоги вдало чергують різноманітні види навчальної діяльності

Багато уваги вчителі приділяють активізації пізнавальної діяльності. Для організації самостійної роботи використовують групові форми роботи, враховують вікові, психічні та фізіологічні особливості учнів 5-11-х класів для створення сприятливого психологічного мікроклімату. Приділяється достатньо уваги інтелектуальному розвитку учнів, їхньому логічному мисленню, пам’яті, увазі, вмінню аналізувати, класифікувати, узагальнювати.

Вчителі володіють методикою проведення самоаналізу уроку на належному рівні, але при проведенні уроків їм потрібно дотримуватися чіткості, правильної методичної структури уроку, нових підходів до використання групових, колективних та індивідуальних форм роботи.

Учитель математики Лупан Оксана Михайлівна приділяє ува­гу створенню найсприятливіших умов для на­вчання, виховання і розвитку учнів, обов'язко­во враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси. Тому основою процесу на­вчання є рівнева диференціація не тільки в ме­жах одного класу, а й у виборі підручників для роботи в класах із різним рівнем розвитку та навчальних досягнень. Це дає змогу реалізувати базову математичну освіту з різним ступенем обгрунтованості й повноти на основному (обо­в'язковому для всіх учнів) та підвищеному (для тих, хто має здібності та інтерес до математики) рівнях, які визначають мінімальний і максималь­ний обсяг навчального матеріалу програми.

На уроках учителя Шавоніна Тетяна Петрівна учні пра­цюють на рівні високої розумової напруженості. Це забезпечується великою кількістю навчаль­но-пізнавальних дій, які виконуються на уроці, одночасно звертається увага на розуміння й ос­мислення виконуваних операцій. Завдання роз­робляються різної складності. Виконанню та­кого обсягу роботи на уроці сприяють май­стерність учителя, чітко продумані етапи уроку, раціональне використання кожної його хвили­ни, правильність добору матеріалу.

Вчитель математики Сенько Ольга Василівна має достатню науково-теоретичну підготовку, володіє методикою викладання предмету, забезпечує засвоєння учнями основних математичних понять, формує практичні уміння та навички, передбачені програмою. На уроках використовує сучасні методи навчання, що активізує розумову діяльність учнів, сприяє підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працює над розвитком математичного мислення. Вчитель працює над підвищенням рівня знань учнів, проводить додаткові заняття, надає консультації.

Хоменко Олександр Віталійович проводить уроки на достатньому методичному рівні. На своїх уроках учитель багато уваги приділяє рівню оволодіння математичними поняттями, теоремами, твердженнями, знанню правил та алгоритму діл. Вчитель учить дітей вмінню працювати з формулами, читанню та будуванню графічної залежності між величинами, вмінню проектувати і здійснювати алгоритмічну й евристичну діяльність на математичному матеріалі

Стан дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів перевірено під час проведення контрольних робіт:

Класи Кількість учнів Рівень навчальних досягнень % успішності Не писало учнів
високий середній достатній низький
5 13 8% 23% 38% 31% 69 3
16 13% 12% 43% 31% 68 -
11 27 4% 22% 52% 22% 78 4

Із запропонованих вибіркових контрольних робіт у 5— 11 класах із71 % учнів впоралися із завданням, рівень якості знань склав 27%. Учні помиляються при спрощенні виразів, роз­критті дужок, розв'язуванні рівнянь, трапляють­ся труднощі у математичних обчисленнях, роз­в'язуванні рівнянь.

Причинами зазначених недоліків є: низький рівень знань учнів із попередніх тем курсу, не­систематична та невимоглива перевірка зошитів учнів, часткове використання можливостей ка­бінету математики, недостатнє використання таблиць, моделей, опорних схем, зворотного зв'язку, особливо під час закріплення знань на уроці.

На підставі вищезазначеного та з метою усу­нення недоліків

НАКАЗУЮ:

1. Вчителям математикиЛупан О.М., Шавоніній Т.П., Сенько О.В., Хоменко О.В.:

1.1.Забезпечити належний методичний рівень викладання, застосовуючи ефективні форми та методи для розвитку творчих здібнос­тей школярів (проблеми, ситуації, проблемно-наслідковий аналіз умов задач, формування в учнів прагнення до самостійного пошуку роз­в'язання тощо).

1.2.Систематизувати роботу із підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

1.3.Під час складання задач, вправ та підго­товки до уроків особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації на­вчання.

1.4.Провести поглиблене повторення не за­своєних учнями розділів програми.

1.5. Звернути увагу на недоліки в системі пе­ревірки та оцінювання знань учнів, підготовці до контрольних робіт, відповідності виставлен­ня підсумкових та семестрових балів.

2. Голові методичного об'єднання Шавоніній Т.П.:

2.1.Активізувати роботу методоб'єднання вчителів математики, запровадити ефективні форми роботи.

2.2.На засіданні методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу детально проаналізувати результати моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів та визначити конкретні заходи щодо покращення викладання математики.

3.Заступнику директора школи з навчаль­но-виховної роботи Хулап Г.М.:

3.1. Взяти до відома матеріали перевірки стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з математики. Особливу увагу звернути на результати моніторингового дослідження в 9-х та 11 класах в зв’язку із складанням комплексних іспитів (ДПА та ЗНО).

3.2. Продовжити моніторинг знань учнів з предмету.

4.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи Хулап Г.М.

Директор

закладу загальної середньої освіти О.М. Лупан

З наказом ознайомлені:

___________Г.М.Хулап

___________О.В.Сенько

___________Т.П.Шавоніна

___________О.В.Хоменко

/Files/images/1d/герб.png

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕМЕНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ і-ііі СТУПЕНІВ №1

НАКАЗ

«31» травня 2019 року м.Семенівка №­­­______
Про рівень навчальних досягнень учнів за 2018-2019 навчальний рік

Згідно з річним планом роботи школи, в травні 2019 року адміністрацією школи на засіданні педагогічної ради від 31 травня 2019 року, протокол №10 було проведено аналіз досягнень учнів 3— 11-х класів за навчальний рік.

У школі на початок року навчалося 283 здобувача освіти , на кінець року - 283 учня. Учні першого та другого класів не оцінуються. Якість знань за навчальний рік становить: високий рівень навчальних досягнень мають 22 учні (9%), достатній- 83 учні (35%), середній – 3 учнів (1%) початковий – 0%

У початковій школі навчається 107 учні. На високий рівень за­кінчили 8 учнів 11 учнів (10%), на достатньому — 29 учнів (27 %) на середньому – 3 учнів (3%), на початковому-0%.

У базовій школі навчається 127 учнів. На високому рівні навчається 10 учні (8%) , на достатньому - 34 учнів (27%), на середньому – 0%, на початко­вому - 0 %.

Претендентів на свідоцтво з відзнакою – 1 учень, Мороз Максим.

Учнів старшої школи – 49 учнів. На високому рівні навчається 1 учень (2 %), на до­статньому - 20 учнів (41%), на середньому 0%, на початковому – 0 %

Претендентів на медалі: Курпас Віктор – золота медаль, Шевкопляс Яна – срібна медаль.

Акцентуючи позитивні моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити ряд суттєвих недоліків, виявлених моніторинговими спостереженнями:

- дуже низький рівень знань учнів 6-б класу;

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній

моніторинговий супровід навчально-виховного процесу та завищений рівень самооцінки групи вчителів і учнів на фоні заниженого рівня рефлексії, від­сутня система роботи з слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки початкового рівня, класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками додаткові заняття з предметів, задані індивідуальні завдання.

На під­ставі вищезазначеного

наказую:

1. Заступнику директора з навчально-вихов­ної роботи Хулап Г.М.:

1.1. Взяти під особистий контроль роботу методичних об’єднань з предметів щодо підвищення рівня їх ефективності роботи, на засіданні методичної ради обговорити проблеми рівня навчальних досягнень за 2018/2020 навчальний рік.

1.2. Провести узагальнюючий контроль та проаналізувати рівень навченості учнів по предметам;

1.3. Створити банк інноваційних технологій, які забезпечують оптимальний рівень навчальних досягнень, полегшують навчальну працю учнів.

2. Класним керівникам:

2.1. Довести до відома батьків рівень навчальних досягнень здобувачів освіти відобразивши їх у табелях успішності (до 01 червня 2019 року)

3. Головам методичних об’єднань з предметів:

3.1.Керівникам шкільних методичних об’єднань на засіданнях обговорити результативність навчальних досягнень і спланувати шляхи підвищення рівня навченості здобувачів освіти.

3.2. Спланувати заходи для підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

3.3. Спланувати роботу з обдарованими дітьми й учнями, які потребують допомоги.

4. Розглянути роботу методичних ою’єднань на засіданні педагогічної ради у січні 2020.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

закладу загальної середньої освіти О.М. Лупан

З наказом ознайомлена: ___________ Г.М.Хулап

/Files/images/1d/герб.png

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕМЕНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ і-ііі СТУПЕНІВ №1

НАКАЗ

«11» січня 2019 року м.Семенівка №­­­______
Про рівень навчальних досягнень учнів за І семестр 2018-2019 н.р.

Згідно з річним планом роботи школи, у січні 2018 року адміністрацією школи на засіданні педагогічної ради від 10 січня 2019 року, протокол №4 було проведено аналіз досягнень учнів 3— 11-х класів.

У школі навчається 285 учнів. Учні перших та других класів не оцінуються. Якість знань за І семестр 2018 – 2019 н. р. становить: високий рівень навчальних досягнень мають 7% учнів, достатній – 36% , середній – 2%, початковий – 0%

У початковій школі навчається 107 учні. На високий рівень І семестр за­кінчили 8 учнів (14%), ( на 2 % більше у порівнянні з 2017-2018 навчальним роком) на достатньому — 34 учня (58 %) ( на 14% більше) на середньому – 5 учнів (8%), на початковому-0%.

У базовій школі навчається 128 учнів. На високому рівні навчається 8 учні (6%) , на достатньому - 37 учнів (29%) ( на 1% менше), на середньому – 0%, на початко­вому - 0 %.

Претендентів на свідоцтво з відзнакою – 1 учень, Мороз Максим.

Учнів старшої школи – 50 учнів. На високому рівні навчається 1 учень (2 %), на до­статньому - 18 учнів (36%) ( на 3% більше), на середньому 0%, на початковому – 0 %

Претендентів на медалі – один, Курпас Віктор.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня.

Акцентуючи позитивні моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити ряд суттєвих недоліків, виявлених моніторинговими спостереженнями:

- дуже низький рівень знань учнів 6-б класу;

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній

моніторинговий супровід навчально-виховного процесу та завищений рівень самооцінки групи вчителів і учнів на фоні заниженого рівня рефлексі, від­сутня система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки початкового рівня, класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками додаткові заняття з предметів, задані індивідуальні завдання.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях ШМО, з’ясовувалися причини слабкої ус­пішності учнів.

На під­ставі вищезазначеного

наказую:

1. Заступнику директора з навчально-вихов­ної роботи Хулап Г.М.:

1.1. Провести узагальнюючий контроль та проаналізувати рівень навченості учнів по предметам;

1.2. Створити банк інноваційних технологій, які забезпечують оптимальний рівень навчальних досягнень, полегшують навчальну працю учнів.

2. Класним керівникам:

2.1. Провести класні й бать­ківські збори за підсумками І семестру

2018 - 2019 н. р. (до 01 лютого 2019 року)

2.2. Посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно пере­віряти щоденники й повідомляти батьків про ус­піхи їхніх дітей.

3. Учителям-предметникам:

3.1. Продумати й вико­ристовувати форми контролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу;

3.2. Спланувати роботу з обдарованими дітьми й учнями, які потребують допомоги;

3.3. Залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань;

3.4. Під час організації навчально-виховного процесу вчителям на кожному уроці слід особливу увагу приділяти завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал, причому на всіх етапах уроку;

3.5. Застосовувати на уроках проектні технології, завдання на розвиток критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання та технології евристичного навчання;

3.6. При викладанні матеріалу спиратися на життєвий досвід учнів, частіше пов’язувати теоретичний матеріал з його практичним застосуванням у житті;

3.7. Надати дієву допомогу під час канікул учням, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

4. Керівникам шкільних методичних об’єднань на засіданнях розгляне проблемні питання щодо оцінювання знань учнів, пого­дити обсяг домашніх завдань із кожного предмета згідно з віковими особливостями учнів.

5. Заступнику директора з навчальної роботи наказ довести до відома педагогічного колективу на нараді при директорові.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

закладу загальної середньої освіти О.М. Лупан

З наказом ознайомлена: __________ _Г.М.Хулап

/Files/images/1d/герб.png

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕМЕНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ і-ііі СТУПЕНІВ №1

НАКАЗ

«12» квітня 2018 року м.Семенівка №­­­______

Стан викладання іноземної мови у 1 - 11 класах

На виконання річного плану роботи школи на 2017-2018 н.р. протягом січня - квітня вивчався стан викладання англійської мови .

Метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

- правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень;

- оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування;

- отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування;

- розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;

- участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування);

- уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого фольклору;

- оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання;

- правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів;

- засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.

З урахуванням мети і завдань вивчення іноземної мови виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.

Мовленнєва лінія забезпечує формування мовленнєвої компетентності шляхом формування та удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), а також готовності розв’язувати проблеми особистісного і суспільного характеру.

Мовна лінія передбачає формування мовної компетентності шляхом засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів.

Соціокультурна лінія сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини між статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові учнів.

Діяльнісна (стратегічна) лінія сприяє формуванню діяльнісної компетентності шляхом формування навчальних умінь і навичок, опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем.

Сучасна система навчання іноземних мов дає можливість застосовувати комунікативно-діяльнісний підхід оволодіння мовами як важливим засобом міжкультурного спілкування, усвідомлення учнями особливостей культури народів, мови яких вивчаються, власної національної культури.

У процесі вивчення адміністрацією стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з іноземної мови було відвідано ряд уроків у 2-11 класах, перевірено стан ведення шкільної документації вчителями, учнівські зошити та словники, проведені бесіди з учнями, моніторинг якості освіти (іноземна мова) за І семестр.

Англійську мову викладає 3 вчителі: Семко С.М. – «спеціаліст вищої категорії», має звання «вчитель методист», стаж роботи 27 роки, працює над методичною темою «Формування навичок усного мовлення як засіб вдосконалення комунікативної компетенції учнів через використання ІТ.», Коротка Г. М. – «спеціаліст вищої категорії», стаж – 24 років, методична тема – «Формування граматичних навичок як засіб розвитку комунікативної компетенції учнів через використання новітніх технологій», Антоненко С.М. – «спеціаліст вищої категорії», стаж роботи – 22 років, методична тема над якою працює вчитель: «Удосконалення навичок говоріння, аудіювання та письма через використання комп’ютерних технологій». Всі мають повну вищу освіту з відповідної кваліфікації.

Установлено, що вчителі мають достатній рівень теоретичної, методичної та мовної підготовки, логічно будують уроки, використовують різноманітні активні форми й прийоми роботи з активізації діяльності учнів на уроці та підвищення її ефективності, в достатній мірі обізнані з нормативними документами щодо забезпечення викладання свого предмета (Законом України «Про загальну середню освіту», Державним освітнім стандартом, програмами, листами МОНУ щодо викладання іноземної мови , рекомендаціями з мовної освіти тощо) та керуються ними безпосередньо в своїй роботі.

Учителі, взаємопов’язують паралельне вивчення всіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письмо, усне мовлення, аудіювання), створюють доброзичливий мікроклімат на уроці, уміють зацікавити своїм предметом, формуючи особистісні потреби вивчення іноземної мови.

Аналіз відвіданих уроків показав, що вчителі обізнані з новими програмами, інструктивними листами Міністерства освіти і науки України про викладання іноземних мов, специфікою викладання та оцінювання навчальних досягнень учнів. Враховують основні принципи програми, а саме принцип

комунікативної спрямованості, особистісну орієнтацію, а також інтегроване навчання видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма).

Відвідані уроки відповідають вимогам до структури уроків іноземної мови, вчителями витримуються основні етапи уроку. Педагоги вдало поєднують різноманітні види навчальної діяльності.

Учитель Семко С.М. приділяє багато уваги диференціації та індивідуалізації навчання. На своїх уроках активно впроваджує інтерактивні види роботи за рахунок використання парної та групової роботи, використовує широкий спектр додаткових навчальних ігор, враховує новітні технології та методики при плануванні уроків. Творчо підходить до планування та організації уроків, застосовує нестандарті форми їх проведення.

У творчих здобутках і напрацюваннях вчителя – активне використання ІКТ-технологій навчання. Світлана Михайлівна добре володіє навичками роботи з усіма цими сучасними технічними засобами, оволоділа також навичками роботи з ресурсом go pollock для для складання тестів з можливостями онлайн виконання та перевірки. Все це – у її активних творчих педагогічних здобутках. Працює над використанням у майбутньому програмних засобів навчання та ефективним проведенням уроків іноземної мови у комп’ютерному класі школи, адже це сприяє ефективності навчально-виховного процесу і дозволяє індивідуалізувати та диференціювати навчальну діяльність учнів відповідно до їх особистісних рис, здібностей та рівнів навченості.

Антоненко С.М. приділяє достатньо уваги розвитку пам’яті, але недостатньо використовує стимулюючі завдання, які сприяють швидкому запам’ятовуванню мовленнєвих структур і відтворенню їх у життєвих ситуаціях, володіє класом, формує свідоме відношення до навчання, забезпечує зацікавленість учнів до вивчення іноземної мови. Основна цінність уроків вчителя в закріпленні граматичного матеріалу. Мова педагога грамотна, багата, емоційна, завантаженість на уроках відповідає віковим особливостям та можливостям учнів, приділяється велика увага роботі з підручником. Вчитель акцентує увагу учнів на переказ тексту з розумінням інформації, вміло здійснює установки для спілкування. Вона використовує принципи комунікативності, цілеспрямованості, ситуативної навчальної діяльності учнів. Зміст нових підходів до викладання іноземної мови – така проблема повсякчас турбує педагога. Проблемне навчання, різноманітні прийоми активізації учнів, систематичне повторення вивченого забезпечує результативність її педагогічної праці.

Коротка Г. М. – доброзичлива у спілкуванні з дітьми, має педагогічний такт. Вчитель реалізує принципи науковості, доступності, зв’язку навчання з життям. Удосконалення методики роботи з текстами художніми, науково-популярними, публіцистичними – характерне в педагогічному доробку. Багато працює з учнями диференційовано, привчає їх до роботи із додатковою літературою, залучає школярів до краєзнавчої пошукової роботи. Широко практикує такі ефективні методи навчання як ділові ігри, моделювання і демонстрація нестандартних уроків, обмін досвідом. Її уроки змістовні, цікаві і глибоко продумані, насичені новою інформацією, активною творчою діяльністю учнів. Учні ретельно ведуть зошити і словники, багато творчих завдань виконують письмово, що дає можливість вчителю накопичувати оцінки, оцінити світосприйняття ними тих чи інших проблем, які обговорюються на уроках

За результатами перевірки можна зробити висновки, що вчителі школи володіють повним арсеналом знать та вмінь щодо використання методик викладання іноземної мови в початкових класах.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

Учнівські зошити ведуться та перевіряються відповідно до нормативних вимог.

Календарне планування вивчення предмета здійснено відповідно до програм, згідно нормативних вимог. Виконання програм здійснюється відповідно до календарних планів, відпрацювання за час призупинення занять у зв’язку з холодами здійснюється згідно наказу по школі.

Тематичне оцінювання проводиться вчителем відповідно до календарного планування на кожний навчальний рік згідно з графіком проведення такого виду оцінювання з предмету у кожному загальноосвітньому навчальному закладі, складеному та затвердженому в нормативно встановленому порядку.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Результати моніторингу якості освіти з англійської мови за І семестр 2017-2018 н.р.

Клас 10-12 7-9 4-6 1-3 Якість % Успішність %
5 А клас Семко С.М. 13 25 56 6 38 94
6 клас Семко С.М. 20 13 60 7 33 93
9 клас І група Семко С.М. - 30 60 10 30 90
8 клас І група Семко С.М. 7 29 29 30 36 66
10 клас ІІ гр. Семко С.М. 43 36 14 7 79 93
3 клас І група Коротка Г.М. 39 15 46 - 58 58
8 клас ІІ група Коротка Г.М. 13 33 47 7 46 93
9 клас ІІ група Коротка Г.М. 13 30 44 13 43 87
10 клас ІІ група Коротка Г.М. - 36 50 14 36 86
11 клас Коротка Г.М. 7 29 35 29 36 71
3 клас Антоненко С.М. 34 33 33 - 67 100
4 клас ІІ група Антоненко С.М. 15 70 15 - 85 100
5Б клас Антоненко С.М. 13 44 50 - 57 100
7 клас Антоненко С.М. 25 58 17 - 83 100

З таблиць видно, що рівень знань, умінь і навичок учнів, яких навчають вчителі повністю відповідає вимогам програми середньої загальноосвітньої школи.

Разом з тим не достатньо приділяється уваги роботі з обдарованими дітьми. Вчителі мало заохочують учнів до участі в позакласних заходах протягом тижня англійської мови, різноманітних конкурсах.

Учні школи зі своїми вчителями брали участь у Всеукраїнській інтерактивній грі «Гринвіч». З цією метою учням повинні надаватися консультації, повинна опрацьовуватись додаткова література, повинна бути розроблена тематика творчих робіт, повинні проводитись додаткові заняття згідно плану роботи з обдарованими дітьми, тощо.

Виходячи з вищезазначеного, з метою усунення недоліків

НАКАЗУЮ:

1. Вважати роботу вчителів іноземної мови у 1 – 11 класах задовільною.

2. Учителям іноземної мови:

2.1. Продовжити роботу щодо покращення стану викладання англійської мови в середніх і старших класах.

2.2. Систематично проводити аналіз контрольних робіт вказуючи учням на типові помилки з метою подальшого їх недопущення.

2.3. Проводити активну роботу з обдарованими дітьми , готуючи їм завдання творчого характеру.

2.4. Брати активну участь у конкурсах, турнірах, малій академії наук, предметних олімпіадах з метою зацікавлення дітей у вивченні англійської мови.

2.5. Запроваджувати на уроках новітні педагогічні технології використовуючи комп”ютерну техніку і мережу “Інтернет”.

2.6. Уникати формальності у проведенні уроків в групах, де контингент учнів демонструє низький рівень навчальних досягнень. (Постійно)

3. Керівнику методичного об’єднання Антоненко С.М.:

3.1. Проаналізувати стан викладання іноземної мови на засіданні м/о і намітити заходи щодо усунення наявних недоліків. (до 01.06.2018)

3.2. Виробити пропозиції щодо вирішення наявних проблем у підвищенні ефективності й удосконаленні методичної роботи (червень 2018 р)

4. Заступнику директора з навчальної роботи Хулап Г.М. посилити методичну роботу з педагогічними кадрами щодо підвищення методичного рівня вчителів.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника з навчальної

роботи Хулап Г.М.

Директор школи О.М.Лупан

З наказом ознайомлені:

___________Хулап Г.М.

___________Семко С.М.

___________Антоненко С.М.

___________Коротка Г.М.

/Files/images/1d/герб.png

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕМЕНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ і-ііі СТУПЕНІВ №1

НАКАЗ

«28» березня 2019 року м.Семенівка №­­­______
Про моніторинг навчальних досягнень з історії

Відповідно річного плану роботи навчального закладу, перспективного плану вивчення предметів «Про моніторинг навчальних досягнень учнів з історії у 5-11 класах», відповідно протоколу педагогічної ради № 7 від 28.03.2019 року

НАКАЗУЮ:

1. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії України та всесвітньої історії вважати на достатньому рівні.

2. Заступнику директора з навчальної роботи Хулап Г.М.:

2.1. Проводити моніторинг рівня навчальних досягнень з історії здобувачів освіти. Згідно плану

2.2. Надавати методичну допомогу вчителю історії Генджало Н.А. щодо роботи з обдарованою молоддю.

3. Вчителю історії України та всесвітньої історії Генджало Н.А.:

3.1. При оформленні класного журналу неухильного дотримуватися виконання вимог Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніхнавчальних закладів.

3.2. Працювати над складанням різнорівневих завдань з історії України та всесвітньої історії за тематикою.

3.3. Використовувати у навчальному процесі передовий педагогічний досвід колег, інтерактивні методи навчання, інноваційні педагогічні технології, можливості мережі Інтернет для організації вивчення матеріалу та отримання зворотного зв’язку. Протягом року

3.4. Залучати школярів до пошукової краєзнавчої роботи на місцевому

матеріалі, підготовки різнорівневих домашніх завдань (записів спогадів старожилів, повідомлень, рефератів із залученням місцевого матеріалу тощо).

Протягом року

3.5. Залучити учнів 5-8 класів до підготовки до захисту науково-дослідницьких робіт МАН за історичним напрямком.

Протягом 2019-20120 навчального року

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи Хулап Г.М.

Ознайомлені: Хулап Г.М. Генджало Н.А.

Директор

закладу загальної середньої освіти О.М. Лупан

З наказом ознайомлені:

____________Г.М.Хулап

____________Н.А.Генджало

/Files/images/1d/герб.png

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕМЕНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ і-ііі СТУПЕНІВ №1

НАКАЗ

«31» січня 2019 року м.Семенівка №­­­______
Про стан викладання математики у 1-4 класах

На виконання річного плану на 2018-2019 н.р., згідно з перспективним планом вивчення стану викладання навчальних предметів протягом січня 2019 року вивчався стан викладання математики в 2-4 класах.

Перевірка цього питання передбачала такі напрямки діяльності:

- організація освітнього процесу;

- поурочні плани;

- класні журнали;

- здійснення освітнього процесу;

- результативність.

Питання вивчалося шляхом проведення бесід з учителями та учнями, відвідування уроків математики в 2-4 класах, перевірки стану ведення шкільної документації: календарних та поурочних планів учителів, класних журналів з предмета, робочих зошитів учнів; проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

У процесі вивчення питання встановлено, що математику в 2-4 класах викладають:

№ з/ п П.І.П. учителя Категорія Звання Пед. стаж Навантаження (класи) Кількість годин
1. Котляр Т.М. І - 28 2 4
2. Захарченко Н.В. вища Ст. уч. 36 3 4
3. Гапоненко Н.В. вища Ст. уч 37 4 4

За навчальним планом на вивчення математики в 2-4 класах відведено 4 години. Викладання математики в 2-4 класах здійснюється за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 407

Після співбесіди з педагогами та вивчення документації з’ясовано, що вчителі добре ознайомлені з навчальними програмами, методичними рекомендаціями щодо викладання математики в 2-4 класах у поточному навчальному році, орієнтовними вимогами до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з предмета.

Заповнення класних журналів здійснюється відповідно до нормативних вимог.

Аналіз перевірки робочих зошитів показав, що існує певна система письмових робіт (домашніх і класних). Зміст робіт, їх складність відповідають вимогам навчальних програм. Класоводи регулярно перевіряють зошити.

Відвідавши уроки, з’ясовано, що всі вчителі готові до уроків. Поурочні плани відповідають календарному плануванню, програмі. В планах передбачені всі елементи структури обраних уроків.

Педагоги забезпечують засвоєння учнями навчального матеріалу, формування й розвитку в них розв’язувати задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом та обмірковувати свої дії. На своїх уроках учителі початкової школи широко використовують гру як метод, що дозволяє активізувати роботу на уроці, прищеплювати інтерес до математики, також індивідуальну та диференційовану роботу з учнями. Використовують сучасні форми і методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працюють над розвитком математичного мислення.

Учитель 2-го класу Котляр Тетяна Миколаївна детально продумує етапи уроку, змінює види діяльності, розвиваючи логічне мислення. Обчислювальні навички організовує на матеріалі різної складності. На уроках Тетяни Миколаївни простежується триєдина мета уроку, формує в учнів загальнонавчальні вміння, культуру мовлення, чіткість і точність думки.

На своїх уроках Захарченко Ніна Василівна приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання й розвитку учнів, враховуючи індивідуальні особливості, нахили та інтереси учнів. При розв’язуванні задач використовує творчу роботу над задачею, яка є показником достатнього розвитку логічного мислення учня, засвоєння ним основних математичних понять, умінь трансформувати набуті знання в практику. Використовує диференційований підхід на уроках. Уроки Ніни Василівни мають практичну спрямованість, сприяють розвитку пізнавальних здібностей молодших школярів, пам’яті, логічного і творчого мислення.

Відвідавши уроки математики Гапоненко Наталії Вікторівни, з’ясовано, що на даних уроках учні працюють на рівні високої розумової напруженості з урахуванням їхніх навчальних можливостей. Це забезпечується достатньо великою кількістю навчально-пізнавальних дій, які виконуються на уроках. При цьому належна увага приділяється як розумінню, так і осмисленню учнями виконуваних операцій. На уроках вдало застосовують сучасні форми й методи навчання.

Аналіз відвіданих уроків свідчить, щовсі вчителів початкових класів на уроках математикизабезпечують засвоєння учнями предметних математичних компетенцій на належному фаховому рівні.

Проте під час вивчення стану освітнього процесу з математики виявлено недоліки та не доопрацювання:

- у процесі вивчення математики деякі вчителі недостатньо уваги приділяють формуванню в учнів загальнонавчальних умінь, культури мовлення, чіткості й точності думки;

- недостатньо уваги надають самостійній роботі, розвитку творчого мислення, формуванню усних обчислювальних навичок;

- мало застосовують ІКТ.

Рівень оволодіння навчальними вміннями і навичками учнів 3, 4 класів з математики:

Клас К-сть учнів Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
К-сть учнів % К-сть учнів % К-сть учнів % К-сть учнів %
3 25 - - 5 20 9 36 11 44
4 27 3 11 8 30 9 33 7 26

Аналіз результатів показав, що більшість учнів 3-го (80 % учнів , у порівнянні з І семестром – 73%) та 4-х класів (59 % учнів, у порівнянні з І семестром – 83%) засвоїли матеріал з математики на достатньому та високому рівні.

У зв’язку з вищезазначеним

НАКАЗУЮ:

1. Стан викладання математики у початкових класів та рівень знань учнів вважати задовільними.

2. Заступнику директора з навчальної роботи Хулап Г.М. систематично здійснювати контроль за якісним виконанням програм, веденням шкільної документації.

3. Учителям початкових класів:

3.1. Постійно підвищувати свою компетентність.

3.2. Більше уваги приділяти формуванню в учнів загальнонавчальних умінь, культури мовлення, чіткості й точності думки.

3.3. Сприяти формуванню в учнів уміння розв’язувати задачі.

3.4. Систематично приділяти увагу виконанню завдань різної форми й різного ступеня складності з метою підготовки до державної підсумкової атестації в 4-му класі.

3.5. Продовжувати роботу щодо формування в учнів навичок самоосвітньої діяльності, яка сприяє підвищенню знань з предмету.

3.6. Ефективніше впроваджувати під час викладання математики ІКТ.

4. Керівнику шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів Котляр Т.М. обговорити результати стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з математики на засіданні методичного об’єднання вчителів початкових класів.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор

закладу загальної середньої освіти О.М. Лупан

З наказом ознайомлені:

_____________Г.М.Хулап

_____________Т.М.Котляр

_____________Н.В.Захарченко

_____________Н.В.Гапоненко

/Files/images/1d/герб.png

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕМЕНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ і-ііі СТУПЕНІВ №1

НАКАЗ

«29» березня 2018 року м.Семенівка №­­­______

Стан виконання рішень педагогічної ради. Про викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури у навчальному закладі

Відповідно до плану роботи навчального закладу на 2017-2018 навчальний рік, рішення педагогічної ради від 27 березня 2018 року №4 «Про стан викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури у 5-11 класах»

НАКАЗУЮ:

1. Роботу вчителів української мови та літератури Болотної Т.В., Кривенко Н.Є., Веретенник Г.П. та вчителів зарубіжної літератури Романенко Н.М. та Короткої Г.М. вважати такою, що забезпечує виконання державних програм і навчальних планів.

2. Заступнику директора з навчальної роботи Хулап Г.М. постійно проводити моніторинг якості навчання учнів з української мови та літератури, зарубіжної літератури , з’ясовувати причини і рівень невідповідності результатів знань, а також здійснювати попередній, поточний та підсумковий контроль для отримання інформації про поточне засвоєння навчального матеріалу із коригуванням підсумкового контролю.

3. Учителям-предметникам:

3.1. Опрацювати довідку-виступ на засіданні шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу і спланувати заходи для усунення виявлених недоліків. (05.04.2018р.)

3.2. Розробити комплекс заходів для обдарованих учнів, які виявляють особливі успіхи у вивченні української мови та літератури, зарубіжної літератури з метою залучення їх до участі в предметних олімпіадах, конкурсах.

(до 15.04.2018 р.)

3.3. Упроваджувати ІКТ на уроках та в позаурочній діяльності як засіб оптимізації навчально-виховного процессу. (Постійно)

3.4. Використовувати позакласну роботу з предмета як засіб залучення дітей до активної пошукової, науково-дослідницької роботи, розвитку в них творчих здібностей та обдарувань.

3.5. Постійно працювати над підвищенням свого фахового рівня, активно впроваджувати в практику роботи з учнями інтерактивні форми й методи роботи.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи Хулап Г.М.

Директор закладу О.М.Лупан

З наказом ознайомлені:

___________Хулап Г.М.

___________Болотна Т.В.

___________Веретенник Г.П.

___________Кривенко Н.Є.

___________Романенко Н.М.

___________Коротка Г.М.

/Files/images/1d/герб.png

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕМЕНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ і-ііі СТУПЕНІВ №1

НАКАЗ

«21» грудня 2019 року м.Семенівка №­­­______
Про техніку читання учнів 3-4 класів

Згідно з планом роботи школи з 10 по 18 грудня 2019 року адміністрацією школи здійснювалася перевірка техніки читання молодших школярів. Метою перевірки був контроль за якістю читання. До уваги брались техніка читання та розуміння прочитаного.

Відповідно до вимог системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи на кінець І півріччя, учні повинні прочитати таку кількість слів за хвилину: 3 клас – 65-70 слів, 4 клас – 80-85 слів.

У 3 класі (вчитель Котляр Т.М.) 24 учня 89% читають правильно цілими словами та групами слів, 11% - складами і словами – 4%. 70% учнів зробили від 1 до 5 помилок. 78% дітей розуміють і усвідомлюють зміст прочитаного твору, виразно читають 100% . Загалом учні 3 класу володіють навичками читання. Не вдається покращити навички читання Боровику В., Велігурі А., Курган Т., Бондаренку І., Цируліку Д. Ці діти мало приділяють увагт читанню, а також через природню повільність.

У перевірці техніки читання у І групі 4 класу (вчитель Захарченко Н.В.) 80 % читають цілими словами і словосполученнями, 20% - цілими словами. При читанні допустили помилоквід 1 до 3 помилок 10 учнів (71 %). Читають вільно, володіючи інтонацією, дотримуючись розділових знаків – 100 %, всі учні розуміють прочитаний текст. Такі учні Шматок В., Солодовнік В., Асмаковська Д, Здота Б. читають повільно через свою природну повільність, а також мало читають вдома.

З 15 учнів 4 класу ІІ групи (учитель Колощенко Н.О.) 33% плавно читають текст групами слів, 67% - читають словами. 53% учнів допустили від 1 до 6 помилок. Читають вільно, володіючи інтонацією, дотримуючись розділових знаків – 47 %, всі учні розуміють прочитаний текст та вміють самостійно переказувати прочитане.

Треба звернути увагу на те, що більшість учнів 2 – 4 класів виконують вимоги щодо навичок читання, правильно інтонують прочитане, належним чином роблять логічні наголоси у реченні. На підставі вишезазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Учителям початкових класів:

1.1. Котляр Т.М. – 3клас, Захарченко Н.В. – 4 клас (І група), Колощенко Н.О. 4 клас (ІІ група), продовжувати працювати над навичками читання, проводити групові та індивідуальні заняття з учнями, які мають початковий та середній рівень.

(постійно)

1.2.Провести батьківські збори, на яких видати рекомендації про керівництво домашнім читанням у сім’ї на період зимових канікул (до 27 грудня 2019 р.)

2.Голові методичного об’єднання початкових класів Гапоненко Н.В.:

2.1. На засіданні методичного об’єднання початкових класів обговорити підсумки перевірки навички читання учнів 2 – 4 класів.

3. Бібліотекарю Чайці В.Ю. доопрацювати графік бібліотечних уроків для учнів 2 та 3 класів з метою задоволення особистих читацьких інтересів, потреб.

(до 15 січня 2020 р.)

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Хулап Г.М.:

4.1. Систематично контролювати навички читання учнів початкових класів.

(постійно)

4.2. Систематично контролювати роботу вчителів початкової школи з питання відпрацювання навички читання учнів.

5. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Хулап Г.М.

Директор

закладу загальної середньої освіти О.М. Лупан

З наказом ознайомлені ___________ Г.М.Хулап

___________Н.О.Колощенко

___________Н.В.Захарченко

___________В.Ю.Чайка

___________Т.М.Котляр

/Files/images/1d/герб.png

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕМЕНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ і-ііі СТУПЕНІВ №1

НАКАЗ

«16» травня 2019 року м.Семенівка №­­­______

Про навички читання учнів 2-4 класів.

Згідно з планом роботи школи з 13 по 17 травня 2019 року здійснювалася перевірка техніки читання молодших школярів. Метою перевірки був контроль за якістю читання. До уваги брались техніка читання та розуміння прочитаного.

Відповідно до вимог системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи на кінець 2018– 2019 навчального року, учні повинні прочитати таку кількість слів за хвилину: 2 клас – 35-45 слів, 3 клас – 65-70 слів, 4 клас – 80-85 слів.

Перевірка техніки читання учнів 2 класу (учитель Котляр Т.М. показала, що діти взагалом володіють навичками читання притаманними іхньому віку. Повністю розуміють прочитане – 100% учнів. Всі діти дотримуються вимог виразного читання.

99% учнів читають складами та словами. 81% школярів розуміють прочитане, 81% - дотримуються виразного читання. 78% дітей допустили від 1 до 5 помилок.

Деякі учні (Боровик Владислав, Бондаренко Іван) мало приділяють уваги читанню дома, тому не вдається поліпшити навички читання.

При перевірці навичок читання в учнів І групи 3 класу (вчитель Захарченко Н.В.) 93 % учнів читають цілими словами та словосполученнями. При читанні зробили від 1 до 6 помилокь 67% учнів. Читають досить виразно: роблять паузи – 67 %, логічні наголоси 53%, правильно інтонують текст – 47%. Шматок В. та Солодовник В. читають дуже повільно через те, що мало уваги приділяють читанню вдома та через природню повідьність (Солодовник В.)

У ІІ групі 3 класу (вчитель Колощенко Н.О.) 15 учнів, 67% з них читають словами. При читанні 47% учнів допустили помилоки. Читають виразно 80%, 13% - роблять логічні наголоси, 47% - правильно інтонують текст. 53 % дітей розуміють прочитаний текст. Четверо учнів (Воробйова А., Долгий В., Кобельке М., Коноваленко Н.) мають низький рівень навичок, тому що мало читають вдома і мають недостатній контроль з боку батьків, а також багато пропусків занять

Перевірка навичок читання вголос учні 4 класу (вчитель Гапоненко Н.В.) показала, що діти взагалом володіють навичками читання. 81% учнів повністю розуміють прочиане, частково – 19 Майже всі діти дотримуються вимог виразності читання. Більшість дітей читають групами слів і словами. Читають складами і словами 14% учнів. 14% роблять помилки у наголошуванні слів, частково розуміють зміст окремих речень. Ці недоліки в читанні з`явилися тому, що батьки не приділяють уваги дітям при виконанні домашніх завдань.

100% учнів ІІ підгрупи 4 класу (вчитель Полєщук С.В .) читають цілими словами. Зробили від 1 до 7 помилок при читанні 86%, стільки ж розуміють прочитане. Виразно читають, роблячи паузи 93%, логічні наголоси – 65%, правильно інтонують текст – 79%.

Треба звернути увагу на те, що більшість учнів 2 – 4 класів виконують вимоги щодо читання, правильно інтонують прочитане, належним чином роблять логічні наголоси у реченні. На підставі вишезазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Учителям початкових класів:

1.1. Котляр Т.М., - 2 клас, Захарченко Н.В. – 3 клас (І група), Колощенко Н.О. - 3 клас (ІІ група), Гапоненко Н.В. – 4 клас, Полєщук С.В. – 4 клас, продовжувати працювати над навичками читання, проводити групові та індивідуальні заняття з учнями, які мають початковий та середній рівень.

(постійно)

1.2. Провести батьківські збори, на яких видати рекомендації про керівництво домашнім читанням у сім’ї на період літніх канікул (до 22 травня 2019 р)

2. Голові методичного об’єднання початкових класів Гапоненко Н.В.:

2.1. На засіданні методичного об’єднання початкових класів обговорити підсумки перевірки навички читання учнів 2 – 4 класів.

3. Бібліотекарю Чайці В.Ю. опрацювати графік бібліотечних уроків для учнів 2 та 4 класів з метою задоволення особистих читацьких інтересів, потреб.

(до 1 вересня 2019 р)

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Хулап Г.М.:

4.1. Систематично контролювати навички читання учнів початкових класів.

(постійно)

4.2. Систематично контролювати роботу вчителів початкової школи з питання відпрацювання навички читання учнів.

5. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Хулап Г.М.

Директор

закладу загальної середньої освіти О.М. Лупан

З наказом ознайомлені: __________ Хулап Г.М.

___________Полєщук С.В.

___________Гапоненко Н.В.

___________Котляр Т.М.

___________ Захарченко Н.В.

___________ Колощенко Н.О.

___________Чайка В.Ю.

Кiлькiсть переглядiв: 101

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.